வீடு >தயாரிப்புகள் >COVID-19>வீசிய துணியை உருகவும்